ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% ΕΩΣ 35.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝBUSINESS ADVISORS – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

011/2011 ΔΣ/ Κ.Π./ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% ΕΩΣ 35.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΤΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το πρόγραμμα, έχει σκοπό τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων
και των εργαζομένων τους, μέσω
χρηματοδότησης λειτουργικών εξόδων
και δράσεων συμβουλευτικής και
κατάρτισης, καθώς και στήριξης της
απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται
τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Το σημαντικό είναι ότι ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΙ
ΕΊΝΑΙ ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
ΠΛΗΝ ΑΝΩΝΎΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟΙ ΆΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΎΝ ΝΑ
ΙΔΡΎΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΉ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΣΕ
ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΆΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊ 100% ΚΑΙ ΈΩΣ 35.000 ΕΥΡΏ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ
ΔΑΠΆΝΕΣ, ΔΑΠΆΝΕΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ, ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑΣ ΜΊΑΣ ΝΈΑΣ
ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ 12 ΜΉΝΕΣ.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από
την 15/11/2011 έως την 15/1/2012.

Η ΔΡΆΣΗ «ΣΧΈΔΙΟ ΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΏΝ ΑΝΈΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΏΝ (ΣΕ ΦΆΣΗ START-UP)»,
συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ. ευρώ,
στοχεύει στην ενίσχυση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας των
νέων επιχειρηματιών και των ανέργων.

Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται
προτάσεις με ανώτατο επιλέξιμο
προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 20.000 €.
Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη
δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων
εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος
προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι
το ποσό των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη) με
την προϋπόθεση να διατηρηθεί
τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία πρόσληψης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

* Να ΈΧΟΥΝ ΚΆΝΕΙ ΈΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΜΕΤΆ
ΤΗΝ 1/1/2011 ή να έχουν την ΙΔΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΑΝΈΡΓΟΥ (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας
σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
* Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού
μητρώου (ΑΦΜ).
* Να έχουν συμπληρώσει το 18Ο ΈΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΛΙΚΊΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΈΧΡΙ 64 ΕΤΏΝ.
* Δεν έχουν επιχειρηματική
δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις
εξαιρέσεις του οδηγού υποβολής.

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με
κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό
(Δημόσια Δαπάνη) 10.000 € και ανώτατο 20.000
€. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει
τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων
εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος
προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι
το ποσό των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη) με
την προϋπόθεση να διατηρηθεί
τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία πρόσληψης.

Ως επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες της
πρώτης δράσης θεωρούνται:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ – ΔΑΠΆΝΗΣ

ΜΈΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ-ΠΟΣΌ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ
ΣΧΕΔΊΟΥ

1.

ΕΝΟΙΚΙΑ

50%

2.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ

40%

3.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

10%

4.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

10%

5.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

5%

6.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

20%

7.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

5%

8.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

10%

9.

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

15.000 €

• Τα ποσοστά που αναφέρονται στον
ανωτέρω πίνακα είναι τα μέγιστα
επιτρεπτά ποσοστά για κάθε κατηγορία
δαπάνης.

• Ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός σε
κάθε κατηγορία δαπάνης δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερος από τον εγκεκριμένο.

• ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΦΠΑ ΣΕ ΚΑΜΊΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΔΑΠΑΝΏΝ, ΚΑΘΏΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ
ΕΠΙΛΈΞΙΜΗ ΔΑΠΆΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΎΝΕΙ ΕΞ
ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ.

ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΜΕ
ΚΑΤΏΤΑΤΟ ΕΠΙΛΈΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ
(ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΑΠΆΝΗ) 10.000€ ΚΑΙ ΑΝΏΤΑΤΟ 20.000
€.

Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει
τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων
εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος
προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει
μέχρι του ποσού των 35.000 € .

Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα
Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί το
αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία της απόφασης
ένταξης και να διατηρηθεί για
τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.

Οι στόχοι του προγράμματος
συνίστανται στα παρακάτω:

* Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού
στην απασχόληση και επανένταξή του
στην αγορά εργασίας.
* Συμβολή στην αποκατάσταση του
κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
* Δημιουργία προϋποθέσεων για τη
συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
* Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και

* Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής
οικονομίας,

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

§ Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη
κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι,
δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς
η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται
από την απόφαση και την πρωτοβουλία του
ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να
ενισχυθεί με την παροχή της
επιχορήγησης.

§ Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την
εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας
χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού
δημοσίας χρήσεως.

§ Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν
επιχειρήσεις αποκλειστικά
χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια,
εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών,
καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία,
επιχειρήσεις που λειτουργούν
αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές
ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και
επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές
υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά
κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.),
τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά
παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ,
λαχείων και συναφή αυτών.

§ Πλανόδιες επιχειρήσεις.

§ Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ.
που η ανάθεση της λειτουργίας και
εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν
πλειοδοτικού διαγωνισμού.

§ Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν
σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας
και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται
στις εξαιρέσεις.

§ Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).

§ Οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του
άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις
που ασχολούνται με την μεταπώληση σε
μεταπράτες ή εμπόρους ή
χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

§ Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο
σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΕΝΤΟΣ 60
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ)

1. ΔΕΛΤΊΟ ΑΝΕΡΓΊΑΣ Ή ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΜΕ

ΕΠΙΛΈΞΙΜΟ ΚΑΔ

2. ΦΩΤΟΤΥΠΊΑ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΝΌΜΙΜΗΣ ΥΠΌΣΤΑΣΗΣ

Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και τυχόν
τροποποιήσεών του και ΦΕΚ

εκπροσώπησης

Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό
σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του

και πιστοποιητικό από το οικείο
Πρωτοδικείο περί μη τροποποίησης,
νόμιμα

δημοσιευμένο.

ΑΤΟΜΙΚΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ: Βεβαίωση
έναρξης επιτηδεύματος του

επιχειρηματία και όλες τις
τροποποιήσεις.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΝΌΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή
άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν

τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης
κατά την ημερομηνία ένταξης ή

απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία
αρμόδια αρχή.

5. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΌ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΑΚΙΝΉΤΟΥ

Τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου
υλοποίησης του σχεδίου (Ε9 επιχείρησης).

Σε περίπτωση μίσθωσης απαιτείται
μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από

την αρμόδια Δ.Ο.Υ του οποίου η λήξη θα
καλύπτει την περίοδο υλοποίησης

του σχεδίου.

6. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΑ

Α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας
(ένσημα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ)

Γ) Επαγγελματική κατάρτιση (βεβαιώσεις
από πιστοποιημένους φορείς)

Η ENIAC συνεπής τα τελευταία 18 έτη στον
τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο
σύνολο στελεχών και συνεργατών ,
γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά
περιθώρια υποβολής των προτάσεων,
παρέχει τη δυνατότητα μιας
ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη
σύνταξη και υποβολή της αίτησης σας
καθώς και την διαχείριση του έργου μετά
την έγκριση του.

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΔΙΕΥΚΡΊΝΙΣΗ ΝΑ
ΚΑΛΕΊΤΕ ΤΗΝ ENIAC / ΤΜΉΜΑ ΣΥΜΒΟΎΛΩΝ
ΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ Ή ΑΝΑΣΤΆΣΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΊΟ
ΣΤΑ 210- 495 9090 .

_ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΜΗΝΙΑΊΟ __NEWSLETTER__ ΑΠΟΣΤΈΛΛΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ __ENIAC
LTD__. ΣΕ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟΥΣ ΣΤΟ __MAILING LIST __ΜΑΣ ΜΕ
ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΉ ΈΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΈΓΚΑΙΡΗ
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΆ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ,
ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΣΤΗ
ΝΟΜΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ._
_ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ
ΘΕΩΡΗΘΕΊ __SPAM__ ΔΙΌΤΙ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΤΑ ΠΛΉΡΗ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΈΑ (ΟΝΟΜΑ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΦΑΞ, __EMAIL__,
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΊΣΤΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΏΝ. ΣΕ
ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΊΤΕ ΣΤΟ
ΜΈΛΛΟΝ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΕΤΕ ΤΟ __NEWSLETTER__ ΤΗΣ __ENIAC
LTD__. ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΑΠΟΣΤΕΊΛΕΤΕ __E__-__MAIL__ ΣΤΗΝ
ΔΝΣΗ ____ “ΔΙΑΓΡΑΦΗ – __REMOVAL__” – ΓΙΑ
ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΑΦΟΡΆ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΈΣ,
ΥΠΕΎΘΥΝΟ ΆΤΟΜΟ ΕΊΝΑΙ Η ΚΑ ΆΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ (0030 210 495 9090)_

_ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΏΝ ΔΕΛΤΊΩΝ _

Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος
ή επειδή κάποτε ενδιαφερθληκατε για
ενημέρωση σχετικά με κοινοτικά
προγράμματα επιδοτήσεων ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να
διαγραφεί το email σας, απλά πατήστε ΕΔΏ
[1]. [If you have gotten on this list in error or for any other reason
would like to be removed, please click HERE [2]]. [Αυτό το
μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μηνυμάτων
προβολής. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να
φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον
δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής (Directiva
2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative
as A5-270/2001 τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)]

Previous Τι καινούριο έρχεται στο χώρο της διατροφής
Next Τα οφέλη του βασιλικού πολτού

No Comment

Leave a reply