ΕΠΙΘΕΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ


1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Ως εργαζόμενος:

 

-Δικαιώματα και υποχρεώσεις που διέπουν την εργασιακή σχέση.

-Πλήρης και μερική απασχόληση.

-Αποδοχές (μισθοί– ημερομίσθια – ωρομίσθια κλπ).

-Άδεια, αποδοχές αδείας – επίδομα αδείας.

-Επίδομα (Δώρο) Πάσχα – Χριστουγέννων.

-Καταγγελία Σύμβασης – Αποζημίωση.

-Καταβολή προσαυξήσεως, για υπερεργασία – υπερωριακή απασχόληση.

-Απασχόληση κατά Κυριακές και εξαιρεσίμους.

-Νυχτερινή εργασία.

-Χρονικά όρια εργασίας.

-Καταβολή Επιδομάτων (πχ. Ασθενείας. Ανθυγιεινών, Ταμείου, Συζύγου ,Τέκνων κλπ).

-Προστασία μητρότητας.

-Προστασία εργασίας ανηλίκων – Βιβλιάριο Εργασίας Ανηλίκου.

-Προστασία στράτευσης.

-Βεβαιώσεις ΟΑΕΔ μετεκπαιδευθέντων κλπ, στο στράτευμα, εργαζομένων.

-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας.

-Απασχόληση αλλοδαπών.

-Προστασία συνδικαλιστών.

-Λοιπά σχετικά θέματα .

ή ως Εργοδότης:

 

-Να καταθέσεις Πίνακες Ωρών Εργασίας Προσωπικού και εβδομαδιαίας αναπαύσεως (Καταστάσεις Προσωπικού).

-Να καταθέσεις Προγράμματα (εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία κλπ.).

-Να θεωρήσεις Προγράμματα Αναπαύσεως (ΡΕΠΩ) Οδηγών Τουριστικών Αυτοκινήτων.

– Να θεωρήσεις Βιβλία Δρομολογίων Φορτηγών Αυτοκινήτων.

-Να θεωρήσεις Ημερήσια Δελτία Προσωπικού Οικοδομών και Μέτρων Ασφαλείας.

-Να θεωρήσεις Βιβλία Υπερωριακής απασχόλησης.

-Να υποβάλεις αίτηση εγκρίσεως υπερωριακής ή Κυριακής Εργασίας.

-Να υποβάλεις Δηλώσεις απασχόλησης εργαζομένων εκ χωρών της Ε.Ε.

-Να υποβάλεις Συμβάσεις Διευθέτησης Χρόνου Εργασίας.

-Να γνωστοποιήσεις τις Ατομικές Συμβάσεις μερικής απασχόλησης στο προσωπικού σου.

-Πληροφορίες για την τήρηση και συμπλήρωση του Βιβλίου Αδειών.

-Για υποβολή αιτήματος συμφιλιωτικής διαδικασίας.

-Να ζητήσεις αντίγραφο Δελτίου Ελέγχου κλπ.

-Για λοιπές σχετικές περιπτώσεις.

 

2. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

 

α. Ως Εργαζόμενος:

 

– Να ρωτήσεις να πληροφορηθείς ή να καταγγείλεις σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας σου και ειδικότερα σχετικά:

 

-με κίνδυνο πτώσης από ύψος,

-με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,

-με επικίνδυνα μηχανήματα,

-με έντονο θόρυβο,

-με κακό αερισμό,

-με υψηλές θερμοκρασίες,

-με ανεπαρκή φωτισμό,

-με επικίνδυνες ακτινοβολίες,

-με επικίνδυνες χημικές ουσίες,

-με βιολογικούς ή καρκινογόνους παράγοντες,

-με ανύψωση και μεταφορά μεγάλων φορτίων,

-με συγκόλληση και κοπή υλικών,

-με οθόνες υπολογιστών,

-με στενότητα χώρου,

-με εργονομικά προβλήματα,

-κάθε άλλο πρόβλημα που υπάρχει στο χώρο εργασίας σου και τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.

β. ή ως Εργοδότης:

 

-Να αναγγείλεις εργατικό ατύχημα εντός 24 ωρών από την τέλεσή του, τηρώντας αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την εξακρίβωση των αιτίων του, εφ όσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

-Να υποβάλεις τα δικαιολογητικά απασχόλησης:

α. Τεχνικού Ασφαλείας,

β. Γιατρού Εργασίας,

γ. εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

-Να θεωρήσεις το βιβλίο υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού

Εργασίας.

-Να παραλάβεις το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας για τα εκτελούμενα

οικοδομικά έργα.

-Να γνωστοποιήσεις την έναρξη οικοδομικών έργων στην περίπτωση που

εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 305/96.

-Να ρωτήσεις και να πληροφορηθείς σχετικά με τη νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας και να πάρεις συμβουλές για τους τρόπους πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

γ. ή Εργαζόμενος και Εργοδότης:

 

Να ζητήσετε από τις πιο πάνω Υπηρεσίες:

 

α)αντίγραφα:

-Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

-Δελτίων Εργατικής Διαφοράς.

-Καταστάσεων Προσωπικού.

-Από τα συντασσόμενα από την Υπηρεσία Διοικητικά έγγραφα.

β)ή για να υποβάλλετε:

-Έγγραφη αίτηση σχετικά με ερωτήματά σας επί θεμάτων της Εργατικής Νομοθεσίας ή για διευκρινίσεις σχετικά με ενέργειες της Υπηρεσίας, σε θέματα που σας αφορούν.

 

E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού κ.λπ.) —> kysepes3@otenet.gr

2) Εφαρμογή Νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων —> ypersepe@otenet.gr

(Ατυχήματα, Απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας κ.λπ.)

3) Θέματα Διοίκησης Προσωπικού, Εκπαίδευσης, Προϋπολογισμού, Νομικής & Τεχνικής Υποστήριξης —> kysepes2@otenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Σταδίου 29 ΤΚ 101 10 ΑΘΗΝΑ 210 – 3702407 ΚΑΙ 406 210 – 3702346

210 – 3702320 & 322.

 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης (Σ3) [Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού κ.λπ.)]

Τηλ.: 210 3748830-32, 210 3748751-57, Fax: 210 3748750 & 760, e-mail: kysepes3@otenet.gr

 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης (Σ1)

[Εφαρμογή Νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Ατυχήματα, Απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας κ.λπ.)]

Τηλ.: 210 3748810-11, 210 3748710-19, Fax: 210 3215716, e-mail: ypersepe@otenet.gr

 

Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης (Σ2)

(Θέματα Διοίκησης Προσωπικού, Εκπαίδευσης, Προϋπολογισμού, Νομικής & Τεχνικής Υποστήριξης)

Τηλ.: 210 3748820-23, 210 3748731-39, Fax: 210 3748730, e-mail: kysepes2@otenet.gr

 

ΠΗΓΗ: Χρήστος Ηλ. Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών

Previous ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Next ΙΠΠΟΦΑΕΣ..Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ

No Comment

Leave a reply