ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 40% ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»


BUSINESS ADVISORS – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

09/2011 ΔΣ/ Κ.Π./ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ –

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 40% ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

 

Το πρόγραμμα αποτελεί ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ

ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ για την υλοποίηση

επενδύσεων (με ορίζοντα τριετίας) στον

τομέα του τουρισμού, από επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη

εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

Μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός

Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά

σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην

ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών

ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού,

(ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ, ΘΑΛΆΣΣΙΟΣ,

ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΌΣ,

ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΊΑΣ).

 

Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται

από 15.000 – 400.000 € αρκεί να μην υπερβαίνει

τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης του

έτους 2010. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45%

για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων).

 

Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά

Πρόσωπα (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, πλην

Δημοσίου και θυγατρικών αυτού), με

επιλέξιμο ΚΑΔ08 ΌΠΩΣ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ

ΠΊΝΑΚΑ ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΊΔΑΣ . και

λειτουργούν νόμιμα (ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ,

ΕΙΔΙΚΌ ΣΉΜΑ ΌΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ).

 

ΕΠΙΛΈΞΙΜΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ :

 

* ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ, όπως ειδικός εξοπλισμός

για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων

του εναλλακτικού τουρισμού, χερσαία –

πλωτά μεταφορικά μέσα (έως 15% του

προϋπολογισμού και έως 60.000 ευρώ),

έπιπλα και σκεύη, hardware και software, GPS, ipad,

ηλεκτρονικές τεχνολογίες.

 

ΚΤΙΡΙΑΚΆ, ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΧΏΡΩΝ, ΕΙΔΙΚΈΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ (ΈΩΣ 60% ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ), όπως διαμόρφωση

υφιστάμενων χώρων, περιβάλλοντος

χώρου,  Κατασκευή ή αναβάθμιση

υδραυλικών/αποχετευτικών και

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,

εγκαταστάσεων πυρασφάλειας,

κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων

ασφαλείας

– Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

– Μικρής έκτασης βοηθητικές

εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι

υγιεινής.

– Εγκαταστάσεις, διαρρυθμίσεις,

μετατροπές για τη διασφάλιση της

προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

– Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων

(ψυγεία, συντήρηση, κλπ.).

– Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που

είναι απαραίτητες για την παροχή της

υπηρεσίας (π.χ. εγκαταστάσεις υποδοχής

και εξυπηρέτησης, εγκαταστάσεις

εκπαίδευσης, επίδειξης, εγκαταστάσεις

εστίασης κ.λπ.).

– Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης,

συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

(συνολικής ισχύος μέχρι 20kw και

αποκλειστικά για κάλυψη ίδιων αναγκών).

 

* ΠΡΟΒΟΛΉ – ΠΡΟΏΘΗΣΗ (ΈΩΣ 15% ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ),

– Συμμετοχή σε εκθέσεις

– Επιγραφές που αναρτώνται επί των

κτιριακών εγκαταστάσεων της

επιχείρησης.

– Δημιουργία λογοτύπων.

– Σχεδιασμός και εκτύπωση

διαφημιστικών εντύπων και αναλωσίμων

(folders, μπλοκ σημειώσεων, επαγγελματικών

καρτών, διαφημιστικού δώρου κ.λπ.)

– Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων.

– Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων

(πανοραμικές απεικονίσεις 360ο, CD-DVD, Video

κλπ.).

– Διαφημιστικές καταχωρήσεις στο Web

(Banner Ads, Sidebar ads, Pop up Ads and Pop under Ads, Floating Ads,

Unicast Ads κ.λπ. συμπεριλαμβανομένου του

κόστους διασφάλισης προτεραιότητας

εμφάνισης σε εγχώριες και διεθνείς

μηχανές αναζήτησης).

– Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε

εγχώρια και διεθνή, κλαδικά και

εξειδικευμένα για το αντικείμενο της

επένδυσης περιοδικά. Οι εν λόγω δαπάνες

δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 15% της

συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων

ενεργειών.

– Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας

των ΑμεΑ στις ενέργειες προβολής και

πληροφόρησης (π.χ. διαφημιστικά έντυπα

σε γραφή Μπράιγ, εφαρμογή πρωτοκόλλου

W3C στις ιστοσελίδες κ.λπ.).    * ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΣΥΜΒΟΎΛΩΝ (ΈΩΣ 5% ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ)

όπως επίβλεψη υλοποίησης σχεδίου,

τεχνικές μελέτες, έκδοση αδειών, έρευνα

αγοράς.

* AΛΛΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ (ΈΩΣ 6% ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ), όπως ανάπτυξη και

πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης

ποιότητας, μεταφορά τεχνογνωσίας,

απόκτηση πατέντας.

 

ΠΕΡΙΟΧΉ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

Ολόκληρη η Ελλάδα

 

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΥΜΒΟΎΛΩΝ

– Επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου.

– Τεχνικές Μελέτες (αρχιτεκτονικές,

στατικές, Η/Μ κ.λπ.) που διασυνδέονται

άμεσα με τις ανάγκες υλοποίησης της

επένδυσης.

– Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες

αγορών, benchmarking, ανάπτυξη e-marketplaces,

δημιουργία ιστοσελίδας κ.λπ.

– Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων

διαχείρισης (μόνο εφόσον καταλήξει σε

πιστοποίηση).

 

* ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ

– Μεταφορά τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας,

όπως δαπάνες για την απόκτηση πατέντας

και δικαιωμάτων ή/και πιστοποιητικών

βιομηχανικής και πνευματικής

ιδιοκτησίας (για χρονικό διάστημα

τουλάχιστον πέντε ετών). Η αποκτώμενη

τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με

τη μορφή και τους στόχους του

επενδυτικού σχεδίου.

– Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης

ποιότητας (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9000 του

έτους 2008, περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14000 και ΕΛΟΤ 1801 ή

OHSAS 18001 υγιεινή και ασφάλεια, HACCP ή ISO 22000,

Emas, Easy Emas κ.λπ.) από διαπιστευμένο από το

ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα Διαπίστευσης μέλος

της ΕΑ (EUROPEAN ACCREDITATION) και της

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας

Αναγνώρισης (MLA), για τα εν λόγω Πρότυπα

και τομείς δραστηριότητας, φορέα

Πιστοποίησης, εφαρμογή του Συστήματος

Απονομής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού

Σήματος (EU Ecolabel), καθώς και εφαρμογή του

Ειδικού Σήματος Ποιό τητας για την

Ελληνική Κουζίνα του Ε.Ο.Τ. (για τις

επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 56). Εξαιρούνται

τα CE και κάθε άλλου είδους σήματα, τα

οποία προβλέπονται από το εθνικό και

κοινοτικό δίκαιο ως υποχρεωτικού

χαρακτήρα.

 

Περίοδος υποβολής

15 ΣΕΠ – 15 ΝΟΕ 2011

 

ΕΠΙΛΈΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΊ ΑΡΙΘΜΟΊ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

 

ΚΑΔ 50 (ΜΌΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ)

 

ΠΛΩΤΈΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ

 

50.10.12.01

 

Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων

μεταφορών επιβατών με

θαλαμηγούς-τουριστικά πλοία με

ελληνική σημαία.

 

50.10.12.03

 

Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων.

 

50.10.12.04

 

Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και

περιηγήσεως θάλασσας.

 

50.10.20.01

 

Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού

τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.

 

50.10.20.03

 

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων

ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών,

βενζινακάτων κλπ.) με πλήρωμα.

 

50.30.12

 

Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε

εσωτερικές υδάτινες οδούς με

κρουαζιερόπλοια.

 

50.30.13.01

 

Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και

περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες

οδούς.

 

ΚΑΔ 55 (ΜΌΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ)

 

ΚΑΤΑΛΎΜΑΤΑ

 

55.10 (όλες οι υποκατηγορίες)

 

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

 

55.20 (όλες οι υποκατηγορίες

εξαιρουμένης της 55.20.19)

 

Καταλύματα διακοπών και άλλα

καταλύματα σύντομης διαμονής.

 

55.30.11

 

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

 

55.90.19.01 (σε αντικατάσταση του 55.20.11.02 ΠΟΛ

1086/22.06.2009).

 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων

διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με

παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

 

ΚΑΔ 56 (ΜΌΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ)

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΣΤΊΑΣΗΣ

 

56.10.11.02

 

Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε

ξενοδοχείο ύπνου.

 

56.10.11.03

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από

εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα,

ψησταριά, με ζωντανή μουσική από

ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων

(που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003

(ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας

και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά)

 

56.10.11.04

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από

εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα,

ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με

ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων

(που δεν υπάγεται στην

1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,

όπως ισχύει κάθε φορά), με π΍ ροχή

σερβιρίσματος.

 

56.10.11.06

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο

διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα.

 

56.10.11.07

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από

οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο

(οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς

προσωπικό).

 

56.10.11.10

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών

από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο,

ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος.

 

56.30.10.13

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ

ξενοδοχείων.

 

56.30.10.14

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από

παραδοσιακό καφενείο.

 

ΚΑΔ 77 (ΜΌΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ)

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΕΝΟΙΚΊΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΚΜΊΣΘΩΣΗΣ

 

77.21.10.01

 

Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων,

ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και

πηδαλιούχων.

 

77.21.10.02

 

Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας.

 

77.21.10.04

 

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού

θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι,

λέμβων κ.λπ.).

 

77.21.10.05

 

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού

χιονοδρομικών αθλημάτων.

 

77.21.10.07

 

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων

ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών,

βενζινακάτων, κλπ.).

 

77.21.10.08

 

Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

 

77.21.10.09

 

Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού

εξοπλισμού.

 

77.34.10.02

 

Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού

σκάφους χωρίς πλήρωμα.

 

ΚΑΔ 79 (ΜΌΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ)

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΏΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ, ΓΡΑΦΕΊΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΩΝ

ΤΑΞΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΡΑΤΉΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

 

79.1 (όλες οι υποκατηγορίες)

 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών

πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων

ταξιδιών.

 

79.90.39

 

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια

εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και

αναψυχής και άλλες υπηρεσίες

κρατήσεων.

 

ΚΑΔ 82 (ΜΌΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ)

 

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΊΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ

ΕΚΘΈΣΕΩΝ

 

82.30.11.02

 

Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή

πολιτιστικών εκδηλώσεων

 

ΚΑΔ 85 (ΜΌΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ)

 

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

 

85.51.10.02

 

Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.

 

85.51.10.03

 

Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.

 

85.51.10.08

 

Υπηρεσίες σχολής ιππασίας.

 

ΚΑΔ 93 (ΜΌΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ)

 

ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑΣ.

 

93.21.10.01

 

Υπηρεσίες water – park.

 

93.29.11.04

 

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών

θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και

παρόμοιων ειδών αναψυχής).

 

93.29.11.06

 

Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής

 

Η ENIAC συνεπής τα τελευταία 18 έτη στον

τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,

διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο

σύνολο στελεχών και συνεργατών ,

γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά

περιθώρια υποβολής των προτάσεων,

παρέχει τη δυνατότητα μιας

ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη

σύνταξη και υποβολή της αίτησης σας

καθώς και την διαχείριση του έργου μετά

την έγκριση του.

 

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΔΙΕΥΚΡΊΝΙΣΗ ΝΑ

ΚΑΛΕΊΤΕ ΤΗΝ ENIAC / ΤΜΉΜΑ ΣΥΜΒΟΎΛΩΝ

ΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ Ή ΑΝΑΣΤΆΣΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΊΟ

ΣΤΑ 210- 495 9090 .

 

_ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΜΗΝΙΑΊΟ __NEWSLETTER__ ΑΠΟΣΤΈΛΛΕΤΑΙ

ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ __ENIAC

LTD__. ΣΕ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟΥΣ ΣΤΟ __MAILING LIST __ΜΑΣ ΜΕ

ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΉ ΈΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΈΓΚΑΙΡΗ

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΆ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ,

ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΣΤΗ

ΝΟΜΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ._

_ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ

ΘΕΩΡΗΘΕΊ __SPAM__ ΔΙΌΤΙ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΤΑ ΠΛΉΡΗ

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΈΑ (ΟΝΟΜΑ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΦΑΞ, __EMAIL__,

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΊΣΤΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΏΝ. ΣΕ

ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΊΤΕ ΣΤΟ

ΜΈΛΛΟΝ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΕΤΕ ΤΟ __NEWSLETTER__ ΤΗΣ __ENIAC

LTD__. ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΑΠΟΣΤΕΊΛΕΤΕ __E__-__MAIL__ ΣΤΗΝ

ΔΝΣΗ ____ “ΔΙΑΓΡΑΦΗ – __REMOVAL__” – ΓΙΑ

ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΑΦΟΡΆ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΈΣ,

ΥΠΕΎΘΥΝΟ ΆΤΟΜΟ ΕΊΝΑΙ Η ΚΑ ΆΝΝΑ

ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ (0030 210 495 9090)_

 

_ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΏΝ ΔΕΛΤΊΩΝ _

 

Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος

ή επειδή κάποτε ενδιαφερθληκατε για

ενημέρωση σχετικά με κοινοτικά

προγράμματα επιδοτήσεων ή για

οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να

διαγραφεί το email σας, απλά πατήστε ΕΔΏ

[1]. [If you have gotten on this list in error or for any other reason

would like to be removed, please click HERE [2]]. [Αυτό το

μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της

Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μηνυμάτων

προβολής. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να

φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον

δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής (Directiva

2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative

as A5-270/2001 τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)]

Previous Τα μυστικά της Γαλλικής κουζίνας
Next Σούπερ μπρόκολο προστάτης της καρδιάς

No Comment

Leave a reply